ŠPEDICIJA

Špedicija DD GLUMAC d.o.o., Beograd pruža usluge carinskog poslovanja u uvozu - izvozu robe kao i svim drugim carinskim postupcima. Naše kancelarije se nalaze na četiri lokacije u Beogradu odakle carinski agenti pokrivaju sve carinske ispostave na teritoriji grada i okoline dok se ispostave u drugim mestima i na granicnim prelazima pokrivaju kroz dobro organizovanu mrežu partnera.

LICENCIRANI CARINSKI I KARGO AGENTI

Statusom ovlašćenogprimoca/pošiljaoca,klijentima smo omogućili da sva roba dolazi direktno u naše skladište gde naši iskusni carinski zastupnici u najkraćem roku pristupaju carinjenju robe ili primeni nekog drugog carinskog postupka, u skladu sa propisima. Time se izbegava manipulacija robe na carinskim terminalima, smanjuju se troškovi i ubrzava se carinska procedura. DD GLUMAC d.o.o., Beograd raspolaže bankarskim garanacijama za sve carinske postupke što dozvoljava manipulaciju sa robom pre plaćanja carinskih dažbina, što je posebno važno kod temperaturno osetljivih pošiljaka. Za robu čiji uvoz - izvoz podleže dozvolama, mišljenjima i saglasnostima (lekovi i medicinska sredstva, farmaceutski i biološki uzorci, električna i elektronska oprema, aparati i slično) pružamo usluge posredovanja kod pribavljanja potrebne dokumentacije, odnosno pripremu dokumentacije i apliciranje kod nadležnih organa i ustanova.
U okviru sluzbe špedicije imamo službu transporta robe koja se bavi organizacijom svih vidova transporta robe (avio transport, drumski transport, pomorski transport) od - do svih destinacija širom sveta.

Za više informacija o uslugama carinskog posredovanja - špedicije koje nudi DD GLUMAC d.o.o., Beograd molimo Vas da nas kontaktirate na telefon
+381 (0) 11 7702700 ili na e-mail office@ddglumac.rs
Logistika kliničkih studija
Uvoz lekova i materijala za kliničke studije
Temperaturno osetljive pošiljke
Materijal za pakovanje i održavanje temperature
ŠPEDICIJA
Licencirani carinski i kargo agenti